Informasjon om forsikringsformidling

Umbrella

Informasjon om forsikringsformidling

Nordax Betalingsforsikring markedsføres i samarbeid med filialene til AXA France Vie, registrert i foretaksregisterert med organisasjonsnummer NO 921 042 620, og AXA France IARD, registrert i foretaksregisteret med organsisasjonsnummer NO 921 042 582, som begge er en del av AXA. Begge er franske selskaper med adresse 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. All kontakt skjer gjennom AXA, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, telefon 800 37 500. Tilsynsmyndighet er Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution i Frankrike, samt Finanstilsynet i Norge.

Nordax Bank AB (publ) ("Nordax"), adresse: Box 23124, SE-104 35 Stockholm, er registrert hos det svenske Bolagsverket som forsikringsformidler for AXA France IARD og AXA France Vie. Registreringen kan kontrolleres ved Bolagsverket (tlf: +46 60-18 40 00 eller hjemmeside: www.bolagsverket.se. Nordax, som står under tilsyn av den svenske Finansinspektionen (tlf: 08-787 80 00 eller hjemmeside: www.fi.se), har ikke kvalifisert innehav i AXA France IARD eller AXA France Vie. AXA France IARD eller AXA France Vie har heller ikke kvalifisert innehav i Nordax. AXA France IARD og AXA France Vie er ansvarlig for det økonomiske tapet som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som utleder sin rett fra kunden, som følge av at Nordax forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter i henhold til forsikringsformidlingsloven eller forsikringsavtaleloven.

For formidlingen av denne betalingsforsikring har Nordax rett til provisjon fra forsikringsselskapet AXA. Nordax får en provisjon på 31,7 % av den totale premien for blant annet den administrasjon som forsikringsavtalen gir grunnlag for. Nordax kan også komme til å motta eller betale årlig provisjon basert på gruppeforsikringens resultat over tid. AXA France IARD og AXA France Vie er ansvarlig for det økonomiske tapet som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som utleder sin rett fra kunden, som følge av at Nordax forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter i henhold til forsikringsformidlingsloven eller forsikringsavtaleloven. Selskapet har rett til å endre avtalevilkårene med 1 måneds skriftlig varsel. Forsikringsformidleren yter ikke rådgivning basert på objektiv analyse.

Hvordan fremsetter jeg en klage? Om du er misfornøyd med den informasjon vi har gitt eller den tjeneste vi har utført, ønsker vi at du i første omgang kontakter vårt kundesenter. De vil gjøre det de kan for å løse eventuelle misforståelser. Dersom du ikke skulle være fornøyd med det svar som du får eller har andre klager, kan du skriftlig kontakte Nordax’ klageansvarlig, Box 23124, SE-104 35 Stockholm. Om du etter dette anser at en klage ikke resulterer i en tilfredsstillende rettelse fra Nordax’ side, kan du kontakte Finansklagenemnda per telefon 23 13 19 60. Finansklagenemnda prøver upartisk og uten kostnad privatpersoners tvister i slike saker. Mer informasjon om Finansklagenemnda finner du på: www.finkn.no.