Om fjernsalg

Informasjon om fjernsalg

Informasjon om fjernsalg

Loven om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) trådte i kraft den 20. juni 2014.

Loven innebærer at du som forbruker, før du tegner avtale ved fjernsalg, har rett til viss informasjon. Med fjernsalg menes salg av tjenester der forberedelser og inngåelse av avtale skjer utelukkende ved bruk av kommunikasjon som skjer uten at partene er til stede samtidig, for eksempel ved telefon, trykksaker, fjernsyn eller Internett.

Den informasjonen du har rett til fremgår i sin helhet i de alminnelige vilkårene for respektive produkt eller tjeneste som finnes tilgjengelig her på hjemmesiden. Mer informasjon fremgår også av de respektive tilbud om produkt eller tjeneste samt under ”Om Nordax” og ”Informasjon om forsikringsformidling” her på hjemmesiden.

Informasjon om Nordax Betalingsforsikring

Nordax Betalingsforsikring er en frivillig forsikring. Forsikringen kan dekke månedsbetalingene på ditt lån hos Nordax dersom du skulle bli sykmeldt pga sykdom eller ulykke eller bli arbeidsledig/permittert. Forsikringen nedbetaler også ditt lån ved et eventuelt dødsfall med opptil 410 000 kr. Nordax Betalingsforsikring kan tegnes av både hoved- og medlåntaker.

Forsikringsavtalen reguleres av norsk lov og er underlagt norsk domsmyndighet. Nordax forplikter seg, med ditt samtykke, å kommunisere på norsk.

Forsikringspremien beregnes som en fast prosent på 9,5 % av den totale månedskostnaden på lånet. Eksempelvis blir forsikringspremien kr 95 per måned ved en månedskostnad på lånet på kr 1000. Premien betales månedlig sammen med din lånefaktura. Det kan finnes andre utgifter og/eller kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt gjennom Nordax.

Forsikringsavtalen kan sies opp med minst 30 dagers skriftlig varsel. Oppsigelsen får virkning fra dagen for første premieforfallsdato som kommer etter utløpet av varslingsperioden. Nordax og forsikringsselskapene kan si opp forsikringsavtalen i medhold av FAL § 12-3 og 12-4.

Informasjon om angrerett Nordax Betalingsforsikring

Ved kjøp av forsikringen har du en angrefrist på 30 dager fra ikrafttredelsesdato for forsikringsavtalen. Dersom du velger å si opp avtalen innen 30 dager etter at forsikringen er tegnet, vil eventuelt innbetalt forsikringspremie tilbakebetales. Du kan da kontakte Nordax Bank på telefon 21 54 44 00 eller adresse: Box 23124, SE-104 35 Stockholm, Sverige. Dersom du ikke benytter deg av angreretten, vil avtalen være bindende for begge parter slik den ble inngått. Men vær oppmerksom på at du vil likevel ha adgang til å si opp avtaleforholdet når som helst, uavhengig av angrerettloven.